Kategórie
Anketa

Aký typ hier preferujete?

Celkom hlasov: 7852
Najnovšie

Reklamácia

1. Zodpovednosť za závady tovaru

1.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

1.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

1.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu alebo na predajnej akcii predávajúceho.

1.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

1.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

1.6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

1.7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu predávajúcemu spolu s originálnym dokladom o zaplatení.

1.8. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že upozorní na danú skutočnosť predávajúceho (mailom, telefonicky alebo osobne). Následne doručí tovar s príslušenstvom a dokumentáciou na poštovú adresu predávajúceho na vlastné náklady (v prípade uznanej reklamácie poštové náklady následne predávajúci vráti kupujúcemu), priloží originál dokladu o kúpe (pre seba si prosím urobte kópiu) a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
- doručenie do sídla predávajúceho (pokiaľ si nedohodnú iné miesto doručenia) vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
- doručenie do sídla predávajúceho (pokiaľ si nedohodnú iné miesto doručenia) reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu spolu s príslušenstvom tovaru ako je návod, dokumentácia,
- doručenie do sídla predávajúceho (pokiaľ si nedohodnú iné miesto doručenia) originál dokladu o kúpe reklamovaného tovaru.

Zásielku s tovarom odporúčame poistiť, za stratu tovaru pri preprave predávajúci nenesie zodpovednosť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

1.9. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojom sídle v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.

1.10. V mieste určenom podľa bodu 1.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

1.11. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

1.12. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

1.13. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, najneskôr však do 3 pracovných dní od začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

1.14. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

1.15. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

1.16. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
- nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
- uplynutím záručnej doby tovaru,
- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi,
- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
- poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

1.17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
- odovzdaním opraveného tovaru,
- výmenou tovaru,
- vrátením kúpnej ceny tovaru,
- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
- písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

1.18. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomný doklad o spôsobe vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom E-mailu.

1.19. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

1.20. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový bude pokračovať záručná doba na tento tovar po dobu, ktorá bola stanovená pri uzatváraní zmluvy o kúpe a predaji predĺžená o

1.21. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu.

1.22. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

1.23. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, predávajúci zabezpečí odstránenie vady.

1.24. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
- výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
- v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

1.25. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

1.26. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

1.27. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

1.28. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 1.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok a reklamačné konanie bolo ukončené (bez ohľadu na výsledok reklamácie), už nie je oprávnený pre tú istú (vybavenú) vadu uplatňovať reklamáciu opakovane.

2. Postup pri reklamácii v troch bodoch

2.1. Kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky alebo listom alebo osobne. Poradíme vám ďalší postup.

2.2. Vyplňte reklamačný formulár, ktorý nájdete na našich stránkach. Pošlite reklamovaný tovar so všetkými dielmi a návodom na našu adresu spolu s reklamačným listom a originál dokladu o kúpe tovaru.

2.3. Do 24 hodín (v pracovné dni) až 3 pracovných dní Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe.

3. Poškodenie tovaru počas prepravy Slovenskou Poštou

Slovenská Pošta si určuje svojimi podmienkami (Základné poštové služby, čl. 42) ako postupovať pri reklamácii prepravy pri poškodení prepravovaného tovaru, alebo pri strate časti obsahu poštovej zásielky:

3.1. Slovenská Pošta prijme reklamáciu len vtedy, ak je reklamácia uplatnená hneď pri dodaní poštovej zásielky, alebo v časovej lehote dvoch pracovných dní po jej dodaní.

3.2. Pokiaľ si kupujúci si chce uplatniť reklamáciu prepravy svojej zásielky v časovej lehote do dvoch pracovných dní (teda nie ihneď pri prebratí zásielky), musí predložiť poštovú zásielku v tom stave, v akom bola dodaná. To znamená, že reklamáciu si musí uplatniť na rovnakej pobočke Slovenskej Pošty a musí predložiť celú zásielku vrátane obalu pošte na prešetrenie a zistenie možných príčin škody a nárokov na náhradu škody.

3.3. Pri doručení prostredníctvom Slovenskej pošty odporúčame rozbaliť balíček vždy za prítomnosti doručovateľa. Zákazník musí spísať s poštou reklamačný protokol. To je nevyhnutná podmienka, aby sme mohli reklamáciu o poškodení počas doručenia Slovenskou poštou uznať. Bez reklamačného protokolu nemá zákazník nárok na nový tovar.

V Pezinku, november 2014